‘ഫ’പുസ്തകം

ഫേസ്ബുക്ക്‌ ലോകവും

അതിലെ മനുഷ്യരും

ലൈക്കുകള്‍ക്കും കമന്റുകള്‍ക്കും

പിന്നാലെ പായുന്ന

ഈ യുഗത്തിലെ

ഒരു കണ്ണിയായി

ഞാന്‍ മാറുവാന്‍,

ഒരുപക്ഷേ, എപ്പോഴോ

എന്റെ സമയവും

ചിന്തകളും കാരണമായിരിക്കാം.