പ്രണയം (Love)

അറിയാതെ എങ്ങോ മാഞ്ഞുപോയ ആ പ്രണയം
എത്രയോ നാളായി എന്നിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു
അവളെ തലോടിയിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ
എന്നിട്ടും എന്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല
മറുവാക്ക് ചൊല്ലുവാൻ അവൾക്കായില്ലെന്നെങ്കിലും
എന്തോ! എന്നോട് അവൾക്കേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു
നിശ്ചലമാംവിധം എപ്പോഴോ എങ്ങനെയോ
അവളെ ഞാൻ എന്തിനോ മോഹിച്ചിരുന്നു

Translation

Love expunge at somewhere 

Reflects on me so long

 Even in those days when I pat her,

Why didn’t I mention it?

She hasn’t replied me back

Whatever, she liked me a lot

In a silent way, whenever, however,

I had a keen desire on her. 

Obtrusive Hopes


She holds my hands,

Looks at my eyes with the innocence of an unreserved child.

The agile beauty of the eyelashes,

Mordant glory of smile,

Venerable clarity by her chastity,

Gawks my inner heart of a lovely soul.

My hands arises,

And it touches her palpable face.

I slowly adjourn my imprecise desire,

Expresses it with an untrained HUG.

She hugs me back with a hardiness,

Which shows the bluish apparition of her TRUST on me.

“Being in a RELATIONSHIP isn’t only about finding a mate,

But it’s all about the EXPECTATIONS for unrelieved dreams in life.”

                        Thanks,
                         Rahul