മനുഷ്യന്‍ (Human-Being)

മനുഷ്യന്‍
ദേവന്മാരെ തൊട്ടുവണങ്ങി

സകല-തിരകള്‍ക്കഗാതമായി

ചിരിച്ചും കളിച്ചും

തിന്നും കുടിച്ചും

കരഞ്ഞും ചിന്തിച്ചും

അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ

എന്നിലെ നഗ്നതയെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടും

വിധിക്ക് പിന്നാലെ പായാതെ

ഞാന്‍ എനിക്കായി തന്നെ

എന്നെ തന്നെ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് കൊണ്ടിതാ

എന്നിലേക്കായി, ഞാന്‍ അറിയാതെ

ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്‍റെ ഉടയകിരണം.

~

Prostrate before Gods,

From the depth of the seas, 


There arises a new me, 


Indulged in play, laughter, 


The delicacies of food, 


Wrought in tears and thoughts, 


And quite unconcerned with 


What the fates have planned for me.

PS: The English translation part of this work was written by my friend, Minnu Shaji, a passionate reader- writer- Make A Difference member, who is currently doing her Engineering course along with me in the same college. 🙂

Fool’s Creation

He is a fool!

An indolent laughing stock for others.

His mad thoughts,

Unwitting mind,

Strange look,

Disorderly behavior,

Idle character,

And….?

And…!

The ability to show inconclusive,

Abrupt stupidity for no reason;

Every inert situation

Keeps him alone among others.

They always say, he is abnormal!

He can’t become a brave human being,

At least a morally good soul.

If they can accept his madness,

Why do they hate his heart to heart outputs?

Feelings and emotions can break any rules,

But why can’t they break their foolish judgement about him?

Never say you’re one among them!

It’ll definitely break one’s heart,

Who has creations which can truly inspire the world.

Wait for his turn;

Don’t spend your time for him though.

I really don’t know,

Who is actually a fool?

Who is normal and abnormal here?

If the world needs him,

And he deserves the world,

No one except he can stop him!!