‘ഫ’പുസ്തകം

ഫേസ്ബുക്ക്‌ ലോകവും

അതിലെ മനുഷ്യരും

ലൈക്കുകള്‍ക്കും കമന്റുകള്‍ക്കും

പിന്നാലെ പായുന്ന

ഈ യുഗത്തിലെ

ഒരു കണ്ണിയായി

ഞാന്‍ മാറുവാന്‍,

ഒരുപക്ഷേ, എപ്പോഴോ

എന്റെ സമയവും

ചിന്തകളും കാരണമായിരിക്കാം.

2 thoughts on “‘ഫ’പുസ്തകം

I would be glad to have your comments on my Insights!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s