അവള്‍ (She)

വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങവേ പിറകില്‍

ഒരു പുഞ്ചിരിയുമായി നില്‍ക്കുന്നവള്‍

തന്‍റെ പ്രേമിയുടെ കാതുകളിലോതിയ

മധുരം തുളുംബിയ ആ വാക്കുകള്‍

പ്രണയത്തിനിംബം പകര്‍ന്നു

അവളില്‍ തന്നെ നിശ്ചലമായി

നിന്നിരുന്നു എന്റെ മിഴികള്‍

എന്നേക്കും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ.

~

She stares at me

With a sweet smile,

Comes so closer

And expands the beauty

Of love through her words.

My vision spreads

All around my love

 Always- every time- so equally.

Advertisements

6 thoughts on “അവള്‍ (She)

I would be glad to have your comments on my Insights!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s